Evidentia Biztosítási Tanácsadó és Alkusz Kft. | 1118 Budapest, Villányi út 91. | Tel: (1) 612 0727 | Fax: (1) 612 0787 | E-mail: evidentia@evidentia.hu

Adatvédelem


Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Evidentia Biztosítási Tanácsadó és Alkusz Kft. a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) alapján biztosítási szerződéseket közvetít. A szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez, kezeléséhez személyes és különleges adatokat kezel. Az adatok köre a biztosítási terméktől függően változik. Kizárólag  olyan adatokat kérünk, amelyek elengedhetetlenek a biztosítási szerződés szereplőinek azonosításához, a Biztosító kockázatának felméréséhez  a szerződés hatálya alatti kapcsolattartáshoz.

Egészségügyi adatok szükség szerinti bekéréséhez külön tájékoztatást adunk és az adatok kezeléséhez hozzájárulást kérünk.

 A szükséges adatokat a biztosítási szerződéskötésre ajánlatot tevő szerződőtől kérjük.

Azon szerződő/biztosítottak adatait, akiknek az ügyfél-jogállása a szolgáltatás esedékessége előtt megszűnik, az Evidentia Kft. törli a nyilvántartásából.

A személyes és különleges adatok tekintetében az önrendelkezési jog gyakorlásához az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Az Evidentia Kft. mint adatkezelő elérhetőségei:

 

Neve:              Evidentia Biztosítási Tanácsadó és Alkusz Kft.

Székhelye:      1118 Budapest, Villányi út 91.

e-mail:            evidentia@evidentia.hu

telefon:           +36-1-612-0727

  

A személyes adatok kezelésének célja:

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a biztosítási szerződés közvetítése, kezelése, káreljárása és a kapcsolattartás érdekében kívánja felhasználni.

 

Irányadó jogszabályok:

 

Az adatok kezeléséről az Európai Parlament és Tanács (EU) adatvédelmi rendelete (2016/679 General Data Protection Regulation /GDPR/) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény /Info. tv./ az irányadó.

 

Ezekkel összefüggésben a további irányadó jogszabályok:

 

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény /Bit./, különös tekintettel a X. fejezet biztosítási titokra vonatkozó rendelkezéseit

 

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LII./Pmt./ a törvény által előírt azonosítási adatokat illetően

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (a bizonylatok megőrzése tekintetében)

 

Adattovábbítás:

 

Az Evidentia Kft., mint az adatkezelő a biztosítási szerződések közvetítése kapcsán az egyes adatokat a biztosító társaságok részére és az összehasonlító díjkészítő felület szolgáltatójához továbbítja, melynek adatai:

 

Szolgáltató:                                                   Bázisnet Rendszerház Kft.

Cím:                                                               9022. Győr, Kiss János u. 18.

Cégjegyzékszám:                                           08-09-012730

Adószám:                                                       13414575-2-08

 

A szolgáltató rendszerén a személyes adatok átfutnak, azokat nem dolgozzák fel csupán az adatok technikai továbbítását végzik.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 

A létrejött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes és különleges adatokat az Evidentia Kft.  addig kívánja kezelni, ameddig a szerződésekkel kapcsolatban igény érvényesíthető, az általános elévülésre irányadó szabályok alapján az ötéves elévülési időn belül.

Ha a szerződés létrejön, akkor a szerződés hatálya alatt, illetve ha megszűnik, a megszűnést követően életbiztosítási szerződés esetén 20 évig, nem-élet biztosítási szerződés esetén 10 évig kezeljük.

 

Az érintett jogai:

 

Az érintett bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást a nyilvántartott vonatkozó személyes adatairól kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy másik  megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.

Személyes adat csak önkéntes hozzájárulás vagy törvényi előírás alapján kezelhető.

A  kezelt adatokra vonatkozó  hozzájárulás bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonható, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Jogorvoslat:

 

Panaszt az adatvédelmi hatóságnál lehet benyújtani.

A hatóság neve:          NAIH Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe:                          1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Honlapjának címe:     www.naih.hu

E-mail címe:               ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon száma:           +36-1-391-1400

 

Adatkezelést kifogásoló ügyféli megkeresésre 25 napon belül válaszolunk.

Adatkezelésünk ellen bírósághoz is lehet fordulni.

Személyes és szerződési adatot más harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve törvényi kötelezettség esetén. Személyes adatot kizárólagosan az ügyfél igénynek megfelelő biztosítási szerződések közvetítése és fenntartása érdekében tárolunk  és használunk  fel.

 

 Az adatbiztonságot érintő esetleges incidenst 72 órán belül jelentjük.

 

Budapest, 2018. május 25.

 

Evidentia Biztosítási Tanácsadó és Alkusz Kft.